Het testmanagement proces

Het testmanagement proces

The-Test-Management-Process

Testmanagement of Testbeheer is het proces van het beheren van de testactiviteiten om een hoogwaardige test van de softwaretoepassing te garanderen. De methode bestaat uit het organiseren, controleren, waarborgen van traceerbaarheid en zichtbaarheid van het testproces om de hoogwaardige softwareapplicatie op te leveren. Het zorgt ervoor dat het softwaretestproces verloopt zoals verwacht.

HET TESTBEHEERPROCES

Het Testbeheerproces is een procedure voor het beheren van de softwaretestactiviteiten van begin tot eind. Het testmanagementproces biedt faciliteiten voor planning, controle, tracking en monitoring gedurende de hele projectcyclus. Het proces omvat verschillende activiteiten, zoals testplanning, ontwerp en testuitvoering. Het geeft een eerste plan en discipline aan het softwaretestproces.

Er zijn twee hoofdonderdelen van het testbeheerproces:

 • Planning
  1. Risico analyse
  2. Testinschatting:
  3. Testplanning
  4. Testorganisatie
 • Uitvoering
  1. Testbewaking en -besturing
  2. Probleembeheer
  3. Testrapport en evaluatie

DE PLANNING

1. Risicoanalyse en oplossing

Risico is het potentiële verlies (een ongewenst resultaat, maar niet noodzakelijk zo) als gevolg van een bepaalde handeling of activiteit.

Een risicoanalyse is een eerste taak die de TestManager moet uitvoeren voordat een project wordt gestart. Omdat alle projecten risico’s kunnen bevatten, zal vroege risicodetectie en identificatie van de oplossing de TestManager helpen om potentieel verlies in de toekomst te voorkomen en te besparen op projectkosten. Deze analyse heeft ook tot doel om tijdens het project de juiste beslissingen te kunnen nemen om op tijd te kunnen opleveren zonder kwaliteitsverlies.

 

2. Testinschatting:

Een Testinschatting is bij benadering bepalen hoe lang het duurt om een ​​taak te voltooien. Het inschatten van de inspanning voor de test is een van de belangrijkste taken in Test Management.

Wat zijn de voordelen van een juiste schatting?

 1. Nauwkeurige testramingen leiden tot een betere planning, uitvoering en monitoring van taken onder de aandacht van een testmanager.
 2. Zorgt voor een nauwkeurigere planning en help met meer vertrouwen resultaten te behalen.

 

3. Testplanning

Een testplan kan worden gedefinieerd als een document dat de reikwijdte , aanpak , middelen en planning van de beoogde testactiviteiten beschrijft .

Een project kan mislukken zonder een volledig testplan. Testplanning is vooral belangrijk bij de ontwikkeling van grote softwaresystemen. Bij het testen van software geeft een testplan gedetailleerde testinformatie over de aanstaande testinspanning, waaronder:

 • Testdoel
 • Scopebepaling
 • Criteria voor afsluiten/opschorten
 • Resourceplanning
 • Testresultaten

 

4. Testorganisatie

Testorganisatie bij softwaretesten is een procedure voor het definiëren van de rollen in het testproces. Het definieert wie verantwoordelijk is voor welke activiteiten in het testproces. In hetzelfde proces worden ook testfuncties, faciliteiten en activiteiten toegelicht. De competenties en kennis van de betrokken mensen zijn ook gedefinieerd, maar iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het testproces.

DE UITVOERING

Nu heb je een plan, maar hoe houd je je aan het plan en voer je het uit?

Over het algemeen moet u een effectief testteam organiseren. U moet een bekwaam team samenstellen om de steeds groter wordende testengine effectief te laten werken.

 

1. Testbewaking en -besturing

Wat gaat u doen als uw project geen middelen meer heeft of het tijdschema overschrijdt ? U moet de testactiviteiten bewaken en controleren om het weer op schema te krijgen.

Testbewaking en -controle is het proces van toezicht houden op alle meetwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het project goed, op schema en niet buiten het budget verloopt.

 

Toezicht houden

Monitoring is een proces van het verzamelen , vastleggen en rapporteren van informatie over de projectactiviteit die de projectmanager en belanghebbenden moeten weten

Om te controleren, doet Test Manager de volgende activiteiten:

 • Definieren van het projectdoel of de projectprestatienorm
 • Observeren van de projectprestaties en vergelijken van de werkelijke en geplande prestatieverwachtingen
 • Registreren en rapporteren  van elk gedetecteerd probleem

 

Controle

Projectcontrolling is een proces waarbij gegevens van monitoringactiviteiten worden gebruikt om werkelijke prestaties tot geplande prestaties te brengen.

In deze stap onderneemt de Testmanager actie om de afwijkingen op het plan te corrigeren. In sommige gevallen moet het plan worden aangepast aan de projectsituatie.

 

2. Probleembeheer

Alle projecten kunnen een potentieel risico hebben. Wanneer het risico zich voordoet, wordt het risico een probleem .
In de levenscyclus van elk project zullen er altijd onverwachte problemen en vragen opduiken.

Bijvoorbeeld:

 • Het bedrijf verlaagt het projectbudget
 • Het projectteam heeft niet de vaardigheden om het project te voltooien
 • De projectplanning is te krap voor het team om het project op de deadline af te ronden.

Te vermijden risico tijdens het testen:

 • De deadline missen
 • Overschrijden van het projectbudget
 • Verlies van het vertrouwen van de klant

Wanneer deze problemen zich voordoen, moet u klaar zijn om ze aan te pakken, anders kunnen ze mogelijk de uitkomst van het project beïnvloeden.

 

3. Testrapport & Evaluatie

Het project is afgerond. Het is nu tijd om terug te kijken naar het traject.

Het Testevaluatierapport” beschrijft de resultaten van de Testing in termen van Testdekking en exitcriteria. De gegevens die in de testevaluatie worden gebruikt, zijn gebaseerd op de testresultaten en de samenvatting van de testresultaten.

Het Testteam brengt steeds een advies uit over de kwaliteit van het systeem. Deze informatie wordt dan gebruikt door de stakeholders om te beslissen of het een goed idee is om het product te lanceren of niet.

Gerelateerde blogs